บริษัท แอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาส(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาส (ประเทศไทย) จำกัด มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีโครงสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง เน้นการบริหารงานในเชิงกลยุทธ์ โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์และผู้บริหารมืออาชีพ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสินค้า และบริการตอบโจทย์ความต้องการใช้งานแก่ลูกค้าที่หลากหลาย
บริษัทฯ ต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพ ทัศนคติที่ดีในการทำงานพร้อมเรียนรู้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร ไปสู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (สมุทรปราการ)

1. ดูแลงานด้านจัดซื้อและธุรการ งานบริการสำนักงาน และงานอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของบริษัทฯ 
2. ควบคุมสัญญาการให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การต่อสัญญาใบอนุญาต การทำประกันภัย และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีผลผูกพันกับบริษัท
3. จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง , จัดทำงบประมาณ และควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
4. ดูแลเช็คสต็อกอุปกรณ์สำนักงาน
จำนวน 1 คน

Read More

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (สมุทรปราการ)

- รายงานทะเบียนทรัพย์สิน
- ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ,ภาษีขาย,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ยื่นแบบ ภงด 3,53, ภพ30, ภงด 50,51
- งานปิดงบการเงิน
- ใช้โปรแกรม winspeed ในการทำงาน
จำนวน 1 คน

Read More

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล

1. จัดเตรียมข้อมูลการทำเงินเดือน สรุปสถิติการมาปฏิบัติงานของพนักงานทุกแผนกเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร,สรุปชั่วโมงOT,การขาด ลา และมาสาย
2.ขึ้นทะเบียนและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพนักงานในเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันชีวิตและสุขภาพ รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ
3.ควบคุมการเบิกจ่ายสวัสดิการของพนักงานทุกเรื่องให้ตรงตามระเบียบบริษัท
4.เบิกจ่ายยารักษาโรค และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
5.ดูแลเรื่องการทำความสะอาดของแม่บ้าน และความเรียบร้อย
6.ควบคุมการเบิก-คืนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โปรเจคเตอร์, Note Book
7.ติดต่อกับบริษัท Shell ในเรื่องการทำบัตรเพิ่มบัตร การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บัตร
8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
จำนวน 1 คน

Read More

Assistant Business Development Manager / Spec Manager

1.เจรจาเพื่อวางสเปค&เสนอขายโครงการแก่ผู้รับเหมา / ผู้ออกแบบ
2.เสนอขายสินค้าให้กับเจ้าของโครงการโดยตรงทั้งงานใหม่และงาน Renovate
3.สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหางานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี
จำนวน 1 คน

Read More

Sales Spec (กทม.และปริมณฑล)

1.แนะนำผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อวางสเปคตามเป้าหมายที่วางไว้
2.สนับสนุนข้อมูลความคืบหน้าของงานโครงการต่าง ๆ ให้แก่แผนกขาย
3.จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 1 คน

Read More

Assistant/ Business Development Manager

1. เจรจาเพื่อนำเสนอข้อมูลสินค้าวัสดุก่อสร้าง&เสนอขายโครงการแก่ผู้รับเหมา / ผู้ออกแบบ
2. เสนอขายสินค้าให้กับเจ้าของโครงการโดยตรงทั้งงานใหม่และงานRenovate
3. สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหางานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี
4. ดูแลยอดขายธุรกิจมากกว่า 100 ล้าน/ปี
จำนวน 1 คน

Read More

เจ้าหน้าที่ขายต่างจังหวัด-ภาคใต้

1. เสนอขายสินค้า แผ่นหลังคาและผนังไฟเบอร์กลาส, สกรู ให้แก่ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายหลังคาประเภทต่างๆ
2. ให้คำแนะนำและสนับสนุนการขาย แก่ตัวแทนจำหน่าย
3. ประสานงานภายในบริษัท ตั้งแต่เสนอการขาย, ปิดการขาย และติดตามการชำระเงิน
4. จัดทำรายงาน วางแผนการขายและเวลาเยี่ยมลูกค้า เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร
จำนวน 1 คน

Read More